Ludzie
Niepokorny

„Zawiadamiam Obywatela, że Zgromadzenie Sędziów
Najwyższego Sądu Wojskowego w dniu 2 marca 1955r. postanowiło:
uchylić w całości postanowienie Najwyższego Sądu
Wojskowego z dnia 17 lipca 1952r.i wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego
w Warszawie z dnia 29.V.1952r.w Obywatela sprawie i umorzyć postę-
powanie karne o przest.z art .8 Dekr .z 16.11.45r.,pozostawiając bez
uwzględnienia wniosek rewizyjny Naczelnego Prokuratora Wojskowego .
Jednocześnie zawiadamiam,że naczelnik więzienia
Raciborzu o powyższym został powiadomiony.-„


Autor: naturalnie